Podmínky ochrany osobních údajů

 

Vážení,

 

společnost SMWORKS s.r.o. klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost SMWORKS s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti SMWORKS s.r.o., jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti SMWORKS s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

           1.     Zpracování protokolových souborů

                       1.1          V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost SMWORKS s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

                       1.2          Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost SMWORKS s.r.o. sama. Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost SMWORKS s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti SMWORKS s.r.o. navštívil;

 • IP-adresa;

 • datum přístupu a doba přístupu;

 • případný dotaz návštěvníka;

 • kód odpovědi http;

 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.           2.     Použití souborů cookie a analýza webových stránek

                      2.1   Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost SMWORKS s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

                      2.2   Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

                      2.3   V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

                      Google Analytics a Google Adwords

                      2.4   K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost SMWORKS s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

                      2.5 Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti SMWORKS s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

                      2.6   Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

                      2.7   Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

                      Remarketing

                      2.8   Společnost SMWORKS s.r.o. využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

                      Facebook pixel, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

 

           3.     Užívání sociální pluginů

                      3.1   Webové stránky společnosti SMWORKS s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

                      plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

                      3.2   Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností SMWORKS s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.
 

           4.     Další práva spojená s ochranou osobních údajů

                      4.1   Při zpracování osobních údajů společností SMWORKS s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost SMWORKS s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

                      4.2   Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost SMWORKS s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost SMWORKS s.r.o. zpracovává;

 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

                      4.3   Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost SMWORKS s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti SMWORKS s.r.o.

                      4.4   Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost SMWORKS s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti SMWORKS s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 8.

                      4.5   Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost SMWORKS s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.
 

           5.     Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

                      5.1   Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

SMWORKS s.r.o.
Nám. Českých bratří 36/1
460 05 Liberec 5
Česká republika

IČ: 22801421

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 20. 1. 2021

Zpět